Bản cập nhật chính thức iOS mang mã hiệu ‘8.1’ đã trải qua 2 phiên bản beta, và được giao để kiểm nghiệm từ cuối tháng 9. iOS